Opdrachtsverklaring

Arbeidskansen vzw groepeert een aantal initiatieven die als voornaamste doel hebben het creëren van nieuwe kansen voor werkenden en werkzoekenden met verminderde kansen op de arbeidsmarkt en dit vooral door het aanbieden van werk of het helpen zoeken naar aangepast werk.

Ons streven is een aangepast en veelzijdig aanbod en dit gedelokaliseerd met oog voor het maximale bereik voor de doelgroep.

Doelstelling

Het voorzien van een opleiding en/of tewerkstelling aan “kansarmen”, personen die om ver uiteenlopende redenen binnen het normale arbeidscircuit uit de boot vallen.
Dit doen we door het aanbieden van:

 • een aangepaste beroepsopleiding, begeleiding en bemiddeling met het oog op tewerkstelling binnen een open of beschermd arbeidscircuit
 • werkgelegenheid binnen een klimaat waar het individu zijn waardigheid kan terugvinden, zonder het oog op rendabiliteit en kwaliteit uit het oog te verliezen
 • alternatieven, met name het uitvoeren van een alternatieve straf, het bekijken van de eigen loopbaan met een oog op heroriëntatie of behoud van werk of het doorverwijzen naar andere instanties

Doelgroep

Personen die met “armoede” in een van haar vele verschijningsvormen te maken hebben.
Hieronder verstaan we personen met:

 • een handicap (licht fysisch, -psychisch, -mentaal)
 • gedragsproblemen
 • sociale problemen
 • leermoeilijkheden
 • langdurig laaggeschoolde werklozen

Als projecten trachten wij “NIEUWE KANSEN” te creëren door:

 • Niemand uitsluiten: Het respectvol aanvaarden van het individu, ongeacht zijn/haar verleden.
   
 • Inzet: Groeien naar verantwoordelijkheid, wederzijds en ten opzichte van de opleiding in zijn totaliteit.
   
 • Enthousiasme: Als begeleiding overtuigd zijn van de mogelijkheid tot positieve beïnvloeding, die  veronderstelt geïnteresseerde nabijheid van de begeleiding.
    
 • Uitzichtloosheid doorbreken: Door de aanstekelijkheid van “plezier en het werk” over te dragen op anderen, hun nieuwe toekomstperspectieven voorhouden.
   
 • Werk: Werk is niet alleen een bron van inkomsten, maar biedt de mogelijkheid om contacten te leggen en zo naast arbeidsattitudes ook sociale vaardigheden te ontwikkelen.
   
 • Eerlijkheid: Optreden als begeleiding vanuit een vertrouwensrelatie en gezond verstand.
   
 • Kwaliteit: Door de mogelijkheden en beperkingen van de persoon bij de beginsituatie af te spreken, is de weg naar gepast werk niet zo lang.
    
 • Armoede uitsluiten: Iedereen heeft recht op een betere toekomst. Via arbeidsintegratie kunnen wij sociale integratie mogelijk maken.
   
 • Niet opgeven: Experimenteerruimte geven binnen de opleiding en/of tewerkstelling ofwel zoeken naar een alternatief.
     
 • Samenwerking: Vanuit een sfeer van verdraagzaamheid kunnen we iets bereiken.
   
 • Een goede dienstbaarheid: Technische bekwaamheid en zakelijke aanpak moeten in evenwicht blijven met het sociale engagement.
   
 • Nieuwe kansen: Voor iedereen die ervoor openstaat.
   

NIEUWE KANSEN: VOOR IEDEREEN DIE ER VOOR OPENSTAAT